Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie december 2018                                                                                                                                                                          Copyright: Teamontwikkeling Specialist.

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Voorwaarden’: de algemene voorwaarden van Teamontwikkeling Specialist.

‘Klant’: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Teamontwikkeling Specialist een overeenkomst heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), medewerkers, rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

‘Partijen’: Teamontwikkeling Specialist en de klant die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn.

‘Overeenkomst’: Het gezamenlijk besluit van Teamontwikkeling Specialist en klant tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij Teamontwikkeling Specialist toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze voorwaarden, bepaalde diensten te verlenen dan wel producten te leveren tegen een door klant te verrichten betaling dan wel prestatie.

 

OFFERTES

Offertes die door Teamontwikkeling Specialist zijn opgesteld zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen van Teamontwikkeling Specialist zijn geldig gedurende 21 dagen vanaf het moment van aanbieding, tenzij anders is aangegeven. Teamontwikkeling Specialist is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant binnen 21 dagen wordt bevestigd. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

De inhoud van folders, brochures en prijscouranten zijn onder voorbehoud opgesteld en binden Teamontwikkeling Specialist niet.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Teamontwikkeling Specialist is niet aansprakelijk voor enige door de klant, haar medewerkers of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de ‘Overeenkomst’ of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld en tenzij partijen contractueel anders zijn overeengekomen.

Teamontwikkeling Specialist is niet aansprakelijk voor enige door de klant, haar medewerkers of derden geleden of te lijden schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door Teamontwikkeling Specialist aan klant geleverde informatie.

Teamontwikkeling Specialist is niet aansprakelijk voor enige door de klant, haar medewerkers of derden geleden of te lijden schade, die direct danwel indirect te wijten is aan advies, aanbevelingen of onvolledigheid daarvan.

Klant blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de op basis van de verkregen inzichten, advies, tips of anders te maken besluiten.

Indien en voor zover op Teamontwikkeling Specialist enige aansprakelijkheid jegens de klant mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot het bedrag tot ten hoogste de bij factuur bepaalde tegenwaarde van de overeengekomen prestatie (exclusief BTW). Een reeks van samenhangende schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één schadegeval. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade per jaar echter meer bedragen dan € 1250,= (twaalfhonderdvijftig euro)

Indien Teamontwikkeling Specialist ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met klant dan wel op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de klant hem ter zake volledig vrijwaren.

De aanwezigheid van een gebrek geeft klant nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Teamontwikkeling Specialist uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankenrechten, berusten bij Teamontwikkeling Specialist of de door Teamontwikkeling Specialist vertegenwoordigde auteurs. Voor zover niet uitdrukkelijk door Teamontwikkeling Specialist anders schriftelijk aangegeven, mag niets uit de door Teamontwikkeling Specialist uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Klant zal zonder uitdrukkelijke toestemming van Teamontwikkeling Specialist geen gebruik maken van computerprogramma’s voor afname, scoring, normering, van tests van Teamontwikkeling Specialist.

Het is klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

 

BETALING

Betaling dient te geschieden, conform gemaakte afspraken in de overeenkomst, volledig in een keer of in twee delen, 100% voor aanvang of 50% voor aanvang en 50% na afloop van een begeleidingstraject, binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Teamontwikkeling Specialist aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim. Klant is als dan een rente verschuldigd van 2% van het factuurbedrag per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Indien klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. Extra kosten bij derde aanmaning zijn €100,=. In ieder geval is klant in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Teamontwikkeling Specialist kan vooruitbetaling vragen.

 

WIJZIGING VOORWAARDEN

Teamontwikkeling Specialist behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan klant.

Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze algemene voorwaarden of van enige bepaling in een tussen Partijen gesloten overeenkomst, laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet.

In geval van nietigheid of vernietiging zoals in het vorige lid bedoelt, zullen Partijen voor die bepaling(en) een regeling in de plaats stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

 

BATTLE OF FORMS

De toepasselijkheid van voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

In alle geschillen tussen partijen is bevoegd de Arrondissementsrechtbank te Roermond. Op de rechtsverhouding tussen Teamontwikkeling specialist en klant is Nederlands recht van toepassing.